Адвокат за обществени поръчки – имаме ли нужда от него?

Адвокат за обществени поръчки – имаме ли нужда от него?
Днес за интервю по една доста дискутирана тема в публичното пространство сме поканили адвокат Стефка Бозова от правната кантора Бозова & Драгиев, за да ни разясни малко повече процедурите по възлагане и кандидатстване за обществени поръчки и как можем да си осигурим по-висока успеваемост в тях.
 
1. Каква е функцията на един адвокат, когато говорим за обществени поръчки?
Всестранна. Зависи за кой етап от процеса по възлагане на обществените поръчки говорим, а също така и по отношение на това дали възложител или участник в този процес има нужда от адвокат. Адвокат специалист в областта на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му със сигурност е това, което ви трябва, за да защитите правата си адекватно. Преди откриването на конкретна обществена поръчка възложителят може да поиска становище за законосъобразност от адвокат специалист по ЗОП. Предприемайки това възложителят в максимална степен си гарантира откриването и провеждането на законосъобразна процедура и съществено намалява риска от обжалване на процедурата, което може да доведе до проточване напред във времето на възлагателния процес. Също така намесата на адвокат специалист в материята на ЗОП може адекватно да съдейства на кандидати/участници при подготовката на заявленията и/или офертите им за участие в конкретна обществена поръчка, така че да се осигури класиране на участника в процедурата. Най-голяма тежест обаче адвокатът за обществени поръчки има в производството по обжалването на процедурите пред КЗК и ВАС. Доверяването на такъв специалист обезателно повишава шанса за професионална защита на лицата в този процес. Ако се доверите на такъв специалист, значително ще увеличавате възможностите си за решение в своя полза, което предвид високите такси за обжалване и интереса при спечелване на обществената поръчка, не е нещо, което бихте рискували.
 
2. Повишава ли се вероятността за по-добри резултати, както при кандидатстване за изпълнение, така и при възлагане след консултация с адвокат като вас, специалист по ЗОП?
Категорично да. Както всяка правна материя, така и тази на обществените поръчки има своите специфики. В допълнение, уредбата на ЗОП търпи чести изменения, което идва в отговор на това националната нормативна рамка на обществените поръчки да отговори на европейските изисквания. Именно поради това, както за възложителите, така и за участниците в този процес е абсолютно задължително да имат задълбочени познания в материята и когато имат необходимост от съдействие във връзка с възникнал казус по ЗОП, а такъв задължително ще възникне, да се обърнат към адвокат специалист в материята, който да разясни и защити правата им по най-добрия начин. Казвам адвокат, а не просто специалист, защото ангажирането на адвокат действително ще осигури най-добрата защита на вашите права и интереси. Както знаем съгласно чл. 9 от Етичния кодекс на адвоката, при упражняване на професията адвокатът във всичките си действия се ръководи от интересите на своя клиент, като спазва закона и правилата на професионалното поведение. Той поставя интересите на клиента над своите и тези на своите близки и колеги.
 
3. Можете ли да цитирате конкретни цифри с колко се увеличава средно ефективността?
Ако се доверите на експертен адвокат в областта на ЗОП имате шанс да увеличите ефективността си с до 60% по мое лично мнение. Поне това показва опита на кантората ни. Категорично уточнявам, че адвокатът не може и не следва да гарантира получаване на обществената поръчка. Това зависи от това до колко участниците са подготвили правилно и съобразно изискванията на възложителя офертите си, а също така и доколко точно изпълняват указанията на комисията на възложителя при разглеждане и оценяване на офертите им. Ще се изненадате от това колко участници се отстраняват от участие в процедурите, просто защото са допуснали технически грешки в ценовите си предложения или защото не са представили техническо предложение, отговарящо на всички изисквания на възложителя. Изненада предизвиква също така големият брой от кандидати/участници, които се отстраняват дори на етап разглеждане от комисията на представените от тях Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), само защото не са се запознали в необходимата степен с указанията на възложителя, заложени в документацията за участие. И ето тук идват тези 60%, за които говорим – да се изчете внимателно документацията и да се подготви офертата, така че да се минимизира рискът от отстраняване. На етап класиране вече идва реалната конкуренция коя оферта е икономически най-изгодна. За да се достигне до този етап обаче представените от участника документи следва да бъдат изрядни и в максимална степен да удовлетворяват изискванията на възложителя и разбира се да са изготвени съобразно изискванията на ЗОП.
 
4. Какви са предимствата при работа с експерти при публични търгове?
Както вече подчертах по-горе, работата с експерти в материята на ЗОП, в частност с адвокат специалист в материята на обществените поръчки, повишава значително успеваемостта в този процес. От друга страна, за възложителите това ще бъде един коректив – допълнителна външна подкрепа в законосъобразното откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки. За участниците – адекватно съдействие за подготовката на документите им за участие в процедурите, така че да се осигури класиране, а не отстраняване от участие в процедурата на ранен етап.
 
5. Какво бихте посъветвали хората, които възлагат обществени поръчки? Възложителите бих посъветвала да ценят високо юристите, които работят в структурите им, защото те са основният ресурс възлагателният процес да се случва ефективно, бързо и разбира се законосъобразно. Често, с оглед различния предмет на обществените поръчки, които се обявяват от един възложител, от юристите се очаква да разбират от всичко и дори се натоварват с изготвянето на технически спецификации за конкретни обществени поръчки, което в повечето случаи не води до компетентен и добър резултат. За да се избегне този проблем, Агенцията по обществени поръчки (АОП) има списък с външни експерти, които възложителите могат да използват, ако не разполагат с такива, за изготвянето на техническите си спецификации, характеризиращи предмета на конкретната обществена поръчка. Факт е, че това представлява допълнителен разход за възложителя, но законосъобразното и ефективно обявяване и провеждане на обществената поръчка обуславя на 100% този разход. Възложителите също така следва да имат предвид, че всяка структура има своеобразен „начин“ по който се подготвят и публикуват обществените поръчки при всеки възложител и при необходимост, консултацията с външен специалист – адвокат по ЗОП, би могло да даде различно, но ефективно становище и решение по възникнал казус в материята на ЗОП.
 
6. А фирмите-изпълнители, които кандидатстват за изпълнението им?
Как да повишат вероятността за спечелване на въпросните поръчки? Кандидатите и участниците съветвам: четете и пак четете внимателно условията в документите, касаещи участието в обществената поръчка. Не чакайте крайния срок за подаване на документи, а започнете подготовката им още при обявяването на поръчката, защото току - виж в документацията има условие, което не сте си изяснили, не сте поискали разяснение от възложителя и след това именно на това същото условие сте отстранени от участие. Организирайте своевременно подписването и подготовката на необходимите документи за участие и внимателно проверявайте техническите и ценовите си предложения, защото веднъж объркани, не можете да ги замените с други, което най-често води до отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. Доверете се на адвокат специалист по ЗОП дори само за консултация, за да изясните основните насоки при подготовката на документите си за участие в обществената поръчка. Не, това не е реклама, а обективната истина, ако желаете да сте изрядни и да спечелите търга.
 
7. Какво мислите за прозрачността при този тип поръчки?
Недостатъчно прозрачни ли са процедурите у нас и системна практика ли е да се злоупотребява? При съществуващи публикации в медиите за злоупотреби при възлагането на обществени поръчки, ще бъде наивно да твърдя, че това не е част от реалността. Действително има сигнали за злоупотреби при възлагането на обществените поръчки, но с абсолютна сигурност мога да кажа, че това не е действителността навсякъде. В ЗОП и правилника за прилагането му ясно са разписани правилата, по които се отварят и разглеждат заявленията и офертите за участие от комисията на възложителя, които, ако участниците следват, биха си осигурили максимална яснота за това какво се случва в работата на комисията при разглеждането на заявленията и/или офертите за участие. Например, на първото открито заседание на комисията, ако присъства представител на участник и се окаже, че един от пликовете с цената на един от участниците не е залепен, то тогава ще се знае със сигурност, че този участник ще се отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. Представителят на участника има възможност да провери и за наличието на прозрачни пликове, както и да разпише документите от техническите предложения и пликовете с цените на останалите участниците. Това са своеобразни техники, с които законодателят е осигурил публичност и прозрачност по отношение работата на комисията. Така че, за участниците е важно да изпратят представител, който да присъства на публичните заседания на комисията, но който да знае какво да гледа и следи в процеса на заседанието. Колкото до злоупотребите, то в повечето случаи, те стават ясни и тогава евентуалната полза от злоупотребата едва ли надвишава негативните последствията от нея.
 
8. Какъв е основният проблем, който следва да бъде преодолян при възлагане на поръчки по ЗОП?
Какво показва вашата практика? Не бих го определила точно като проблем, но постоянните изменения в материята на ЗОП определено представляват затруднение. Отмененият закон имаше толкова много изменения и в крайна сметка се прие изцяло нов закон. Сега действащият ЗОП е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. и вече е допълнен в бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г. Предстоят и още, които са свързани с електронното подаване на документи за участие, обмена на информация и други. Именно поради постоянните изменения в материята, както и предвид новата практика на КЗК и ВАС в областта, наистина е наложително работата със специалист в материята на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, за да си осигурите максимален резултат.
 
9. Ако можехте, какво бихте променили в Закона за обществени поръчки, за да се подобрят и ускорят процедурите по възлагане и кандидатстване? Действително новият ЗОП е по-подреден и систематизиран от отменения. Все пак обаче има някои разпоредби, които са доста разпръснати, и при изготвянето на документация за обществена поръчка, съществува риск да не се съобразят. Класически пример за това са разпоредбите, регламентиращи съдържанието на обявлението за обществена поръчка. Тези текстове са доста разпръснати в закона и е по-трудно проследяването им. По-скоро бих акцентирала върху подобряването на редактора на форми за предоставените от АОП образци. Например в образеца на обявление за обществена поръчка има ясно разграничаване между публични и секторни възложители по отношение публикуване на информацията за изисканите от тях гаранции. В образеца на обявление за секторните възложители такова поле е предоставено, но в образеца за публичните – не е. Това беше причината голяма част от публичните възложители да пропуснат обявяването на информацията за изискваните от тях гаранции в обявлението на обществената поръчка скоро след приемането на новия закон. Следва да се има предвид, че и публичните и секторните възложители са длъжни да публикуват информация за изискваните от тях гаранции в обявлението на обществената поръчка, но в образеца на обявление за секторните възложители такова специално поле е опредено за попълване на информацията, а в образеца за публичните възложители – не е. Както изложения от мен пример, който не изчерпва въпроса в пълнота, съществуват също така и други опции и техники, по които да се работи с цел подобряване на процеса по възлагане на обществените поръчки, касаещ както възложителите, така и участниците.
 
Редактор: Actualno.com

 
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG