ТЪРСИ

€49.5 млн. повече в бюджета на подмярката за преработка

€49.5 млн. повече в бюджета на подмярката за преработка

Предложение за четвърто изменение на Програмата за развитие на селските райони предвижда прехвърлянето на финансови средства в размер на 49.5 млн. евро към бюджета на подмярката за преработка 4.2. Това става ясно от пакета документи, публикувани на сайта на аграрното министерство. Средствата се изтеглят от Фокус област 5А – Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство (мярка 4.3).

Причините за предложеното прехвърляне на финансов ресурс от Приоритет 5 към Приоритет 3 на ПРСР са следните:

  • Риск от неизпълнение на междинните стойности на заложени индикатори по Приоритет 3 съгласно рамката за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.
  • Ниска степен на изпълнение на заложения индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти в рамките на Фокус област 3А (подмярка 4.2);
  • Високи интерес от страна на потенциалните кандидати за реализация на инвестиции. В рамките на приема, проведен през 2015 г. кандидатите са надзаявили четирикратно размера на първоначално определения бюджет. При последния прием по 4.2 пък стойността на проектите надхвърли пет пъти бюджета по приема.

Поради тези причини Управляващият орган на ПРСР е предложил прехвърляне на допълнителен финансов ресурс в рамките на Фокус област 3А с цел постигане на по-голям ефект във фокус областта, включително по-добро изпълнение на заложеният индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти. По този начин се очаква в допълнение към извършените промени в подмярката „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по отношение на финансовите параметри, изразяващи се в намаляване на тавана на разходите, помощта да достигне до по-голям брой ползватели./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG