ТЪРСИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЛУКОВИТ ПО ОБЩИНСКИЯ ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЛУКОВИТ ПО ОБЩИНСКИЯ ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 В сградата на Община Луковит се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключване на проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“,  финансиран от ОПРР 2014-2020, по Договор № BG16RFOP001-5.001–0007-С01от 01.12.2017 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

На пресконференцията присъстваха представители на Комплекса за социални услуги в Луковит, на общинската администрация, на местната медия „Луковитски новини“ и общински съветници.

Проектът следва цялостната политика на Община Луковит в областта на деинституционализация на децата, подчинена на основната цел на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" за гарантиране правото на децата на семейна среда.     

Закриването на Дома за деца с физически увреждания, изграждането и разкриването на услугите ЦНСТ и ЦСРИ са основните стъпки в тази посока, надградена с изпълнението на настоящия проект чрез осигуряване достъп на децата до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

С реализирането на проекта е постигната основната цел на социалната услуга "Дневен център за деца с увреждания" – подкрепа на децата  с увреждания и семействата им, създаване на благоприятна среда за развитие на физическото и психическото им състояние и получаване от техните родители на професионална подкрепа в отглеждането им, задоволяване на  основни нужди от храна, почивка, организиране на свободното време според интересите и потребностите на потребителите и организиран транспорт.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG