Отпада 3 годишният срок за искане на разрешение за строеж

Отпада 3 годишният срок за искане на разрешение за строеж

Отпада 3 годишният срок, в който заинтересованите лица могат да поискат разрешение за строеж върху земеделска земя. Това е едно от предложенията за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който бе представен по време на заседание на парламентарната комисия по земеделие.

При сега действащото законодателство преустановяването на решението за промяна на предназначението се спазваха два срока – 3 годишен от издаване на разрешение за строеж и 6 годишен, за да започне изграждането на обекта. Това е една допълнителна тежест за лицата и не е необходимо по два пъти спазване на тези срокове, според експертите. Достатъчно е в 6 годишен срок от започване на решението те да започнат изграждането на обекта.

Предлага се също заинтересованите лица да могат еднократно да удължат срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земята. В тримесечен срок от изтичането на този 6 годишен срок лицето може да поиска неговото удължаване за 3 години срещу заплащане на половината от таксата. Удължаването може да се направи до 9 години.

По време на представянето стана ясно също така, че конкурсната процедура за отдаване под наем или аренда на земи от държавния и общинския поземлен фонд отпада в новия проект на закон за ползването на земеделските земи. Новата разпоредба е направена предвид, че условията за провеждане на конкурс се определят по преценка и критерии, определени от министъра, на които отговарят определен кръг субекти и може да се счете, че същите са субективни и не са така ясни и прозрачни, каквито са уредените в тръжната процедура, в която могат да участват всички заинтересовани лица, в условията на свободна конкуренция./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG