УВЕДОМЛЕНИЕ относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица

УВЕДОМЛЕНИЕ относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица

По повод питания на граждани, относно одобрената и влязла в сила кадастрална карта на землище Златица, ви уведомяваме следното:

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастрална карта и кадастрални регистри се създават за територията на цялата страна и съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

Изработването на кадастрални карти не е по желание на общините, а е държавна политика, осъществявана със средства от държавния бюджет. В региона на Средногорието, общините с приети кадастрални карти за урбанизирани територии към настоящия момент (м.март 2019 г.) са Мирково, Копривщица и Златица.

Във връзка с кадастралната карта на землище Златица, хронологично действията на общинска администрация са, както следва:

От месец април до месец юни 2017 година включително със съобщения от Агенция по геодезия, картография и кадастър, чрез интернет страницата на община Златица, собствениците на имоти бяха уведомени за изработването на кадастрална карта, като следваше да осигурят достъп до имотите си и да предоставят копие на документ за собственост. Съобщенията бяха разпространени и на хартиен носител.

Заснемането на имотите и изработката на кадастралната карта се извърши от „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД – фирма, която предлага геодезически услуги.

От 11 май 2018 година до 11 юни 2018 година отново чрез интернет страницата на община Златица, съответно и разпространени съобщения на хартиен носител, собствениците на имоти бяха уведомени за изготвянето на кадастралната карта и при несъответствия беше предоставена възможност чрез общинска администрация в законоустановения срок да направят възражения.

Входираните в общинска администрация възражения бяха изпратени в Служба по геодезия, картография и кадастър – София област за разглеждане и вземане на решения по компетентност.

Уважени бяха част от възраженията, касаещи собственост и неотразени имоти.

Възраженията, касаещи разлика в квадратури между заснетите имоти и документите за собственост, не бяха уважени, като мотивът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е, че не се уважава възражение при наличие на разлика в метода за измерване на съответните площи по стария план от 1984 година и одобрената вече кадастрална карта.

Кадастралната карта на землище Златица е одобрена със заповед № РД-18-1980 от 20.12.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, същата е публикувана в Държавен вестник, брой 8 от 25.01.2019 година и влиза в сила от датата на публикуването й.

Издаването на скици от кадастралната карта не се извършва от техническа служба при община Златица, а от Служба по геодезия, картография и кадастър – София област, съответно таксите за тях не постъпват в общината, а в сметката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Таксите за услугите по издаване на скици, характеристики и промени в регистъра, се определят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. за общината остават единствено направените разходи за консумативи, свързани с тези услуги.

Важна информация:

Всеки заинтересован може да извърши справка по действащата кадастрална карта на землище Златица на следния адрес – https://kais.cadastre.bg/bg/Map, да открие своя имот и да го провери за несъответствия, като при наличието на такива има право да подаде заявление до Служба по геодезия, картография и кадастър – София област.

Отстраняването на допуснати несъответствия на заснетите имоти по вина на фирмата изпълнител, съгласно уверения от страна на Служба по геодезия, картография и кадастър – София област, ще се извършват безплатно в срок една година от датата на одобряване на кадастралната карта: от 25.01.2019 година до 25.01.2020 година.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG