Намаляват административната тежест при признаване на организации на производителите

Намаляват административната тежест при признаване на организации на производителите

В Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Измененията отразяват изискванията на европейското законодателство и по-конкретно на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1145 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1146 на Комисията, съобщават от Областната дирекция „Земеделие“ – Кюстендил. Новостите предвиждат да се намали административната тежест, като отпада предоставянето на анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, както и необходимостта от свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо групата. Данните ще се проверява по служебен път.

При промяна на обстоятелствата за признатите организации на производители, групите производители и асоциациите на организации на производители обменът на информация между МЗХГ и ДФЗ се дефинира точно. Прецизирани са разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването. Включени са възможностите това да става и по заявление от съответната организация, група или асоциация. С новостите, въведени чрез промените, се дефинират по-добре и изискванията към начина, по който се изчислява стойността на предлаганата на пазара продукция. Предвидено е оперативните програми да могат да бъдат изменяни два пъти годишно до 30 септември, след което се допуска още едно изменение, но само при възникване на събития от извънреден характер, които водят до невъзможност за изпълнението на одобрена инвестиция, казват още от ОДЗ – Кюстендил. С тази възможност организациите на производители ще могат своевременно да реагират на променените условия и да се гарантира изпълнение на оперативната програма.

Предвижда се разходите за изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии, парници и тунели, както и разходите за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително и трайни насаждения от десертни лозя да бъдат включени в допустимите за подпомагане разходи по оперативни програми, посочени в Приложение 10а. Уточнени са и правилата, съгласно които се уреждат последствията от напускане на член, на чието стопанство е извършена инвестиция в изпълнение на оперативна програма, казват още експертите. Актуализирани са Приложения 10б и 10в и е създадено ново Приложение 10г относно документите, които се прилагат при подаване на заявки за авансови плащания./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG