Публикуван е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 6.3

Публикуван е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 6.3

Управляващият орган (УO) на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

Допустими кандидати за подпомагане са:

  • физически лица навършили 18 години;
  • еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
  • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Общият размер на публичните средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения е 43 027 600,00 лв. (22 млн. евро).

Финансова помощ: максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ се извършва на два етапа:

  • 1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
  • 2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

 Критерии за подбор на проекти

Критериите за подбор и методиката за оценка на проектните предложения бяха определени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. на четвърто редовно заседание проведено на 11.03.2016 г. Приоритет ще бъде предоставян на:

  • проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
  • кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
  • проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.

Кандидатстване: проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат до 14.06.2019 г. на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG