2449 кандидати по мярката за малки стопанства могат да проверяват класирането си

2449 кандидати по мярката за малки стопанства могат да проверяват класирането си

Приключи класирането на 2449 проектни предложения по подмярката за малки стопанства. Кандидатите за финансиране са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Всеки кандидат по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 22 000 000,00 евро. Подадените проектни предложения са на стойност 36 735 000 евро. Бюджетът дава възможност за финансиране на 1 466 проектни предложения. Към настоящия момент данните показват, че в извадката на 100%-я наличен бюджет влизат тези, които са заявили минимум 27,86 точки по критериите за подбор.

Осем проекта са с най-висок брой точки – 45.96, от които шест за развитие на пчелни стопанства, показа проверка в публикувания списък./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG