Започна ремонтът на част от ул. „Ломска” в Козлодуй

Започна ремонтът на част от ул. „Ломска” в Козлодуй
Даден бе официален старт на Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”. Ще бъдат асфалтирани километър и триста метра от улица „Ломска”.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 179 дни.
Отсечката, която ще бъде рехабилитирана, включва частта от връзката с околовръстно шосе до първите къщи по улицата.
Целта на проекта е подобряване и възстановяване на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасен и икономичен транспорт, както и подобряване отводняването на улицата.
През 2019 г. кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, подписа договор за безвъзмездно финансиране с Държавен фонд „Земеделие” за 1 075 090 лева. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.
 
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG