Безплатни консултативно-профилактични прегледи ще има в Община Полски Тръмбеш

Безплатни консултативно-профилактични прегледи ще има в Община Полски Тръмбеш

На 23.02.2021г./вторник/от 11.00 ч. вв Медицински център РЕХАХЕЛП-Полски Тръмбеш” ЕООД с адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул. „Търговска “ No 92, етаж 4, ще се извършват безплатни консултативно-профилактични прегледи отмедицински специалист-лекар „Невролог. Безплатните консултативно-профилактични прегледи се провеждат за осигуряване на необходимата медицинска подкрепа за лица от уязвимите групи, в изпълнение на Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“с Регистрационен номер на договора по ОП „РЧР“ BG05M9OP001-2.018-0029-C03и в изпълнение на Дейност 4:”Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация”. 2.Провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи. За дейността са поканени представители в различни медицински специалности, които по предварителен списък на лицата , които са проявили желание да се прегледат безплатно ще осъществяват безплатно консултативно-профилактични прегледи.

Всеки гражданин на Община Полски Тръмбеш, който желае може да посети Център „Заедно” да получи информация за извършваните безплатни консултативно-профилактични прегледи и да се запише в списъка на желаещите прегледи при съответните специалисти. Проект BG05M9OP001-2.018-0029, се финансира от ОП „РЧР” и ОП „НОИР”,съфинансираот Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Телефон за  записване и повече информация:  0882285202

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG