Одобрен е вторият етап на проекта за цялостна реконструкция и рехабилитация на стадиона в Попово

Одобрен е вторият етап на проекта за цялостна реконструкция и рехабилитация на стадиона в Попово

Одобрен за финансиране е проектът „Реконструкция на главен вход, ограда, алеи за достъп и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-тренировъчна дейност и изграждане на сектори А3-А8 и сектор за гости Б1-Б3”вспортен комплекс парк „Градска градина”в гр. Попово. Договорът за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие”бе подписан в началото на месец ноемврит.г. След съгласуванеот страна на фонда ще започне датече процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Проектът получи финансиране по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Това евторият етап от цялостния инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на стадиона в парк „Градска градина” в Попово на стойност 391101,68 лева без вкл. ДДС, от които 351991,51 лв. европейско и 39110,17 лв. национално съфинансиране. Ръководител на проектните дейности е Йорданка Георгиева ръководител звеноПрограми, проекти, връзки с обществеността и бизнесав Община Попово. Настоящият проект включва: ремонт на главен вход, реконструкция и изграждане на ограда около стадиона, ремонт на лекоатлетическа писта към игрище, ремонт и изграждане на алеи за достъп от главния вход до трибуните, както и изграждане на трибуни сектори„А3-А8” и трибуни сектори„Б1”, „Б2” и „Б3” (сектор за гости). С проекта се предвижда премахване на старата мазилка и полагане на нова вжълто и червено,подмяна на съществуващите врати и прозорците ипоставянето на указателна табела съоръжение с надпис името на спортния комплекс. Ще бъде изградена нова ажурна ограда с височина 2,20 ми дължината 500м. Ще бъде извършен ремонтна съществуващата лекоатлетическа писта, като ще бъдат обособени три пълномерни овални коридора около вътрешното игрално поле и пет прави писти за бягания 100ми 110м. Всеки от пълномерните коридори е с ширина 1,22м. Площта на реконструираната лекоатлетическа писта, настлана с шамот,е 2420 кв.м. Предвижда се поставяне на предпазна оградна мрежа зад футболните врати с височина 6м и обща дължина 140 мпо 70м зад всяка.

Сектори А3-А8 са изцяло новопроектирани. Новата трибуна е разположена като продължение на централния сектор А, който ще се изградинад съществуващата сграда в комплекса. Сектори А3 и А4 се състоят от по 8 реда с по 9 седалки на ред или общо 72 места за сектор. Сектори А5-А8 се състоят от по 6 реда с по 9 седалки на ред или общо 54места за сектор. Общият брой на местата в сектори А3-А8 е  . Застроената площ на секторите е 300 кв. м, като се предвижда и монтаж на нови пластмасови седалки върху всеки ред. Седалките ще са двуцветни червени и жълти (клубните цветове на футболния отбор).Новата трибуна (сектор за гости) ще е разделена на 3 сектора (Б1 до Б3). Всеки сектор ще се състои от 6 реда с по 9 седалки на ред или общо 54 места за сектор. Общиятброй на местата в трибуната В е 162бр. Застроената площ на трибуната е 135кв. м. Предвижда се монтаж на нови пластмасови седалки върху всеки ред.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG