До € 25 хил. за млади земеделски стопани, кандидатства се до края на февруари

До € 25 хил. за млади земеделски стопани, кандидатства се до края на февруари

Условията за кандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., представиха на виртуална информационна среща експерти от Областен информационен център-Добрич.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се финансират проекти на земеделски стопани на възраст между 18-40 години за създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства. Допустими кандидати са физически лица, ЕТ и ЕООД, регистрирани по Търговския закон, чийто икономически размер на стопанства им е в границите на 8 000 евро – 16 000 евро, измерено в стандартен производствен обем (СПО). Важно условие за допустимост е кандидатите да притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. Ако те не притежават такива, също могат да кандидатстват при условия, че заложат в бизнес плана преминаване на обучения, за да отговорят на изискванията за допустимост.

При кандидатстването се подава Бизнес план, който задължително включва увеличаване на икономическия размер на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО и поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лв. Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години, считано от датата на сключване на административния договор, предаде още ОИЦ-Добрич.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидати е 25 000 евро, разпределена на две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се извършва до два месеца след сключване на административния договор. Второ плащане в размер на 12 500 евро при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Подаването на проектно предложение и по двете подмерки се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис.

Кандидати и по двете процедури могат да искат разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Пълният пакет документи процедурите (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg и на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите.

Записът  от срещата може да бъде гледан на Facebook страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/videos/283583113755964./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG