Община Панагюрище започна нов проект

Община Панагюрище започна нов проект

Ръководителят на проекта г-жа Мария Станкова представи презентация със заложените цели и очакваните резултати на Проект №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.039-0005 – С01/02.09.2020 г.

 

Общата стойност на проекта е 700 372,40 лева, от които:

Европейски фонд за регионално развитие – 595 316,54 лева

Национално финансиране - 105 055,86 лева

Начало на проекта: 02.09.2020 г.     Край на проекта:  02.09.2022 г.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG