Община Пещера предоставя финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Община Пещера предоставя  финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи
През 2022 г. чрез финансиране от Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи ще бъдат подкрепени проектни предложения на кандидати в приоритетна област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.
Работата на Фонда насърчава реализацията на качествени местни инициативи предоставени под формата на проектни предложения при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.
Допустими кандидати:
Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност, а именно:
Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
Читалища по реда на ЗНЧ;
Домсъвети по реда на ЗУЕС – Сдружения на собствениците;
Местни културни и образователни институции.

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG