В Кърджали стартира първият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

В Кърджали стартира първият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Община Кърджали уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и на интернет страницата на МРРБ на следните адреси:

Тази процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно изискванията, посочени в условията за кандидатстване, Община Кърджали не може да получи финансиране, надвишаващо лимита от  30 000 000 лева.

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на предложения, които се подават от Община Кърджали като водещ партньор. Те се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ в съответствие с критериите, посочени в насоките за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.05.2023 г.

 

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Кърджали ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.00 ч. на 10.05.2023 г., след този срок Община Кърджали няма да приема заявления за участие.

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG