Все повече общини осъзнават нуждата от въвеждане на енергиен мениджмънт

 Все повече общини осъзнават нуждата от въвеждане на енергиен мениджмънт

Разговаряме с Ирена Пенчева, директор на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). 20 от 25 годишния трудов стаж на Ирена Пенчева е свързан с различни нива на управление на публични средства, предназначени за прилагане на Програми и реализация на проекти, финансирани както от бюджета на ЕС, така и от националния бюджет. В продължение на 10 години работи в ДФ"Земеделие", който от 2006 г. е Разплащателна агенция от ниво експерт до Началник отдел, свързан с ръководство, организация и координация на цялостния процес по организиране на прием, оценка и договориране на проекти, финансирани по САПАРД и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година.

В следващите 2 години става заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакутури ИАРА с ресор прилагане на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013).

От 2015 г. работи като административен директор на БУЛЕКОПАК АД и основната и дейност е свързана с организация, ръководство и контрол върху цялостната практика на организацията в сферата на контролиране на съответствието на извършваната от фирмата дейност със екологичното законодателство.

В началото на 2018 г. заема поста директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ, като отговаря за цялостната организация, ръководство и контрол върху дейността на Фонда.

 

Г-жо Пенчева, Национален доверителен екофонд (НДЕФ) имаше отворена процедура за Енергийна ефективност в училища и детски градини, колко подададоха проекти и от кои общини?

По време на обявената покана за набиране на формуляри за кандидатстване по подпрограма "Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини" към Инвестиционна програма за климата (ИПК) бяха подадени 13 проектни предложения.

Кандидатите имаха срок от четири месеца да се включат, а приемът приключи в края на юни. В случай че отговарят на изискванията на Програмата след приключване на всички административни проверки финансиране ще получат 8 детски градини, 4 основни училища и една професионална гимназия. Общините, които подготвиха и подадоха своите проектни предложения са Момчилград, Братя Даскалови, Елин Пелин, Кнежа, Горна Оряховица, Русе, Свищов, Варна, Карлово, Бургас, Червен бряг, Златица и Гоце Делчев.

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проекти е 6,3 млн. лева. Колко общини ще могат да получат подкрепа?

Да, точно така, става дума за финансиране на проекти за въвеждане на пакет от енергоспестяващи мерки, който води до достигане на нормативно определения минимален или по-висок клас на енергопотребление за съответния тип сграда. Това се случва с финансовите средства и съгласно сключеното през последното тримесечние на 2022 г. Споразумение за продажба на годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations - AEAs) между Република България и Федерална република Германия.

Енергийна ефективност в училища и детски градини у нас се случва чрез продажба на емисии

НДЕФ предоставя безвъзмездна финансова помощ за частично финансиране за реализацията на енергоспестяващи мерки до 70% от действително извършените допустими разходи, но не повече от 420 000 лева. В този смисъл, ако се предположи при условия, че всички проекти кандидатстват за максимално допустимата безвъзмездна финансова помощ, минималният брой проекти които могат да се финансират са 15. Един бенефициер, както наричаме кандидатите, може да подаде само едно проектно предложение. Така минималният брой общини, които могат да получат подкрепа са също 15. Това е и индикативния брой проекти, посочени в Споразумение за продажба на годишно разпределено количество емисии, които може да подкрепим.

 

Кога ще обявите резултатите и какво прави впечатение към момента?

Срокът за приключване на всички административни проверки от страна на НДЕФ е до три месеца от крайната дата на приключване на приема 30.06.2023 година. Към момента всички проекти са преминали административна проверка на представените документи и заявените данни, като по всички са изпратени и писма за отстраняване на констатираните от екипа на НДЕФ нередовности и неясноти по представените документи.

По 8 от тях е извършено и посещение на място за установяване на фактическото съответствие. Изцяло готови са за представяне пред комисия 6 проекта, а по другите тече срок за представяне на допълнителни документи и пояснения от кандидатите за финансова помощ в определения от правилата срок. Проектите, управлявани от НДЕФ имат своята важна специфика. Първо се прави проверка за техническо съответствие на документите от екипа на Изпълнителното бюро на НДЕФ. Окончателно решение за одобрение/отхвърляне на проектните предложения е на независима Комисия по подбор, оценка и контрол на проектите.

По-голяма част от проектните предложения са за малки до средни като разгърната застроена площ обекти

Това, което прави впечатление в момента е, че по-голяма част от проектните предложения са за малки до средни като разгърната застроена площ обекти. Освен това по-голяма част от формулярите са кандидатствали без подготвен инвестиционен проект. Това означава, че потенциалните бенефициери далновидно са предвидили да разходват средства за изработката му едва след получаване на положително становище и одобрение на проектите си. Другият интересен факт е свързан с типовете инвестиции, за които се кандидатстват. Все повече общини осъзнават своята отговорност по отношение на разумното управление на енергийните си разходи и в тази връзка в над 80% от постъпилите проекти по тази Програма в избрания пакет мерки за енергийна ефективност е предвидена мярка за въвеждане на система за енергиен мениджмънт. В около половината от проектите е заложено и изпълнение на мерки по инсталиране на фотоволтаични системи с подходяща за сградния фод инсталирана мощност.

 

Според Вас ще могат ли да изпълнят изискването за 35 100 тона спестени емисии за живота на всички одобрени проекти от 30 години и това какво означава за обект за година?

Тези параметри са посочени в Споразумението за продажба на годишно разпределено количество емисии, за което споменах по горе. Средствата от продажбата на тези емисии са предназначени за финансиране на подпрограма в рамките на Инвестиционна програма за климата. Тя има за цел намаляване на емисиите на парникови газове в строителния сектор. Допустими за финансиране са единствено мерки за енергийна ефективност и икономия на енергия в общинските училища и детски градини.

Спестяванията, които трябва да се постигнат са 1170 тона CO2/година

или 35 100 тона за живота на всички одобрени проекти от 30 години

Много важно е, че по подпрограмата се стимулира въвеждане на подходящ поведенчески модел при ползвателите, който да усили ефекта от прилаганите мерки, което е заложено, като специфично изискване и в Споразумението.

Основната му цел е учениците, учителите и администрацията на българските училища и детски градини да оформят поведение на пестене, като се грижат за разумното и икономично ползване на енергията в своето училище и детска градина. Средно за минимум 15 проекта, които следва да бъдат финансирани, съгласно волята на купувача по Споразумението Република Германия трябва да се гарантира постигане на 1170 тона CO2 спестявания за година.

Това означава, че всеки проект следва

да носи спестявания от поне 78 тона CO2/годишно.

Така един от основните критерии, по които се приоритизират проектните предложения е именно количеството спестявания. Те се гарантират чрез прилагане на минимално количествоопределени енергоефективни мерки, определени като задължителни в обследванията за ЕЕ. Като недопустими за финансиране по правилата на подпрограмата е 60 тона, което е под средното за обект. Но се предполага, че ще постъпят проекти, чийто по-високи нива на спестявания ще компенсират това отклонение.

 

Очаква ли се да има промяна на критериите в това отношение ако е трудно да бъдат изпълнени?

Такива са ангажиментите ни за количествата спестени емисии и те са конкретно дефинирани в Споразумението и следва задължително да бъдат постигнати,. В този смисъл този критерий няма да се промени.

 

Какви проекти са в изпълнение и на каква стойност по Инвестиционна Програма за климата - енергийна ефективност от общо колко кандидати?

Инвестиционна програма за климата (ИПК) е най-голямата програма, администрирана от НДЕФ. За съжаление от 2017 г. не са осигурявани повече допълнителни средства за финансиране на проекти по нея и към момента се работи с остатъчни средства по двете решения на МС и с одобрено от УС прехвърляне на средства постъпващи от продажба на т.нар. "авиационни квоти". Към момента се изпълняват само 10 проекта по Схемата за енергийна ефективност и 75 проекта по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Изпълняваните проекти по Схемата за енергийна ефективност в момента са свързани с въвеждане на мерки в няколко училища, болници, читалище и общинска администрация.

 

Проблем ли е намирането на 15% съфинансиране и от къде обикновено общините ползват такова?

Осигуряване на съфинансирането от отделните бенефициери, което в някои случай надхвърля посоченият от Вас процент е процес, в който НДЕФ не е пряко въвлечен. Но от споделеното с нас сме наясно, че представлява известна трудност. От прегледа на документите, които се депозират при нас виждаме различна практика. Едни съфинансират изпълнението на проектите си чрез собствени средства от бюджета си, други ползват заемни средства - банки, ФЕЕВИ, Фонд ФЛАГ, а сме финансирали и проект, който бе реализиран с финансов инструмент т.нар ЕСКО договор.

 

Има ли изисквания за правилно изпълнение, какви?

Всички програми, които НДЕФ администрира има детайлно разписани публично достъпни правила, които са свързани с изпълнение на одобрените проекти. Тези правила са максимално облекчени като част от нужната информация се попълва и събира от екипа на НДЕФ.

Ние имаме възможността да изпълняваме проектите успоредно с нашите кандидати,

тъй като сме гъвкави и оказваме пряко съдействие при изпълнение на проектите им.

Например юридическия екип на НДЕФ е разработил примерни тръжни процедури по ЗОП, които предоставяме на нашите кандидати с цел, както да облекчим изпълнението на проекта от тяхна страна, така и да минимизираме възможни пропуски в хода на изпълнението. Нашите инженери търсят възможни решения при всеки възникнал проблем и още на ниво съгласуване на инвестиционния проект дават своите препоръки, за да се минимизират рисковете от грешки. Финансовият ни отдел оказва пълно съдействие при подготовка на отчетните форми и документи. Като цяло се опитваме да съдействаме максимално без разбира се да нарушаваме собствените си правила./dir.bg

 

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG