Мила Ненова: През 2023 година бележим рекордни инвестиции от почти 7 млрд. лева

 Мила Ненова: През 2023 година бележим рекордни инвестиции от почти 7 млрд. лева

Българската агенция за инвестиции е ключов елемент от политиката за привличане на чуждестранни капитали у нас. А в сегашната геополитическа ситуация се случва и "решифтинг" на тези инвестиции. Как точно се отразява това на страната ни, разказва пред Dir.bg Мила Ненова, изпълнителен директор на БАИ.

Тя припомни и колко е важно да се помогне на инвеститорите да навлизат на нови пазари - у нас и в региона като цяло, а и защо е важно да си сътрудничим със съседните страни.

Друг важен аспект е електронното управление, което също може да е от полза за компаниите, желаещи да навлязат на нашия пазар. Показателно е и от кои страни идват най-големите инвестиции на нашия пазар.

Г-жо Ненова, какви са най-големите предизвикателства пред Българска агенция за инвестиции в момента?

Голямото предизвикателство пред Българската агенция за инвестиции (БАИ), a и пред нашата страна в този исторически момент е да използваме напълно възможностите, които имаме. Съвременната геополитическа сцена е претърпяла значителни промени през последните години - кризата с COVID-19, военните конфликти - всичко това подчертава значението да върнем стратегическите бизнеси обратно в Европа. Вече не можем да разчитаме на гарантирани доставки и транспорт. Това предоставя значителни възможности за България да привлече фирми с висока добавена стойност и високи технологии.

Въпреки че конкуренцията за инвеститори е ожесточена, за България предизвикателството се състои в това, че все още трябва да се доказваме като привлекателна дестинация за инвестиции в Европа. За да се промени това, е необходима активна работа и обща концепция. Инициативата на вицепремиера Мария Габриел за създаване на бранд "България" е от съществено значение, тъй като идентификацията и целите трябва да бъдат ясни преди да можем да комуникираме ефективно и да привличаме инвеститори.

Въпреки това, като член на ЕС, България предлага гаранции за сигурност и достъп до европейските пазари, което е от съществено значение за потенциалните бизнес партньори. Стабилността, както и икономическата и политическата, са ключови фактори при привличането на инвестиции в дългосрочен план. Държава членка на ЕС предлага тази стабилност, както и ясна политическа ориентация, което я прави предпочитана дестинация за инвестиции в сравнение с някои други страни извън ЕС.

Това че сме член на ЕС представлява гаранция за всеки инвеститор, че неговата инвестиция е защитена и има достъп до всички европейски пазари. Фактът, че продуктите се произвеждат тук със знака "Произведено в ЕС" е от критично значение, като също така подчертава значението на тази ни позиция.

В последно време се обсъжда не просто процесът на "решифтинг", т.е. връщането към континента, а по-скоро идеята за "приятелски решифтинг". Тази концепция цели да привлече инвеститори на места, където те се чувстват сигурни за своите инвестиции в дългосрочен план. В търсенето на икономическа и политическа стабилност, е ясно, че една държава членка на ЕС представлява стабилен партньор за дълъг период, за разлика от други страни, които могат да предлагат привлекателни условия за инвестиции, но липсват ясна политическа ориентация.

Каква е стратегията Ви за привличане на чуждестранни инвестиции и какви насърчителни мерки предприемате?

Агенцията е създадена в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите, а мерките, които прилагаме, се основават на него. Ние работим за популяризирането на България в чужбина, привличаме и съпровождаме инвеститорите, когато те решат да инвестират в страната, и сертифицираме инвестиционните им проекти. През 2023 година бележим рекордни инвестиции - почти 7 милиарда лева, което представлява почти 30% нарастване спрямо предходната година. Сертифицирахме 31 инвестиционни проекта на стойност над 660 милиона лева, които ще създадат над 2300 работни места. Това са само части от всички инвестиции, защото процесът на сертифициране е доброволен и само тези фирми, които изразят желание да ползват нашите насърчителни мерки и отговарят на условията, го правят.

Основната логика на мерките, които прилагаме в България, е насърчаването на производствени и преработващи предприятия, които създават висока добавена стойност. Това е нашата стратегическа ориентация. Важно е да се отбележи, че всякакъв инвеститор е добре дошъл и ние сме готови да му помогнем в процеса, но сертифицирането е отделна дейност, която има определени условия. Всяка инвестиция започва с код на икономическа дейност, който е определящ. Също така, къде е направена инвестицията и какъв е нейният обем, какъв брой работни места ще се създадат - тези фактори определят какви мерки ще бъдат предприети за инвеститора. Тези мерки могат да бъдат финансови и нефинансови, като последните често са по-привлекателни за инвеститорите, защото включват съкратени административни процедури, правото да се закупи земя от държавата на пазарни цени, без търг и други.

Когато се появи потенциален нов инвеститор, наш представител го съпровожда през целия процес, предоставяйки помощ при контактите с местните власти, институциите и други заинтересовани страни, с цел осигуряване на най-доброто обслужване и подкрепа.

Друг аспект, който предлагаме, са финансовите мерки. Те могат да включват заплащането на осигурителните вноски за една година, обучения за персонала и подобни. Покриваме до 25% от разходите за обучения и до 2 милиона евро за големи проекти.

Помагаме и за изграждането на инфраструктура - от основни пътища до площадките, където инвеститорите ще развиват своите дейности. Това включва ремонт на пътища, изграждане на нови, както и подобрения във ВиК инфраструктурата. Тези мерки улесняват инвеститорите и гарантират, че те могат да развият дейността си без проблеми.

Други важни действия включват връщането на корпоративен данък за една година и финансовата подкрепа за приоритетни проекти. Тези мерки са от съществено значение за привличането на инвестиции и подкрепата на икономическия растеж на страната.

Как работите с общините?

Наскоро организирахме събитие с общините, което породи голям интерес. Представихме възможностите за финансиране на общините от една страна, но също така беше от изключителна важност да ги информираме и за възможностите за финансова подкрепа на бизнеса. Този процес е взаимен, тъй като често инвеститорите първо се обръщат към местните власти. Точно затова е от съществено значение те да разполагат с необходимата информация, за да могат да помогнат на бизнеса. След като всеки изпълни своята част от работата, можем да постигнем общия резултат. Този аспект е от изключителна важност.

Също така споделихме и нашия опит, който идва от обратната връзка с инвеститорите. Има общини в страната, които са много добре подготвени да посрещнат както чуждестранни, така и вътрешни инвеститори. За да се осигури успешно посрещане на инвеститорите, общините трябва да разполагат не само с информация, но и с капацитет - хора, които да могат да отделят внимание на потенциалните инвеститори и да им предоставят необходимата информация.

Друго много важно нещо е подготовката на звена, отговарящи за издаването на съответните разрешения. Трябва да сме сигурни, че хората, отговарящи за тези процеси, са подготвени, за да се предотвратят забавянията, които често възникват по време на различните етапи на подготовката на проектите.

Важно е всеки да изпълни своята част от работата, тъй като никой не може да се справи с всички задачи сам. Сътрудничеството и взаимодействието са от съществено значение за успешното привличане на инвестиции и развитието на бизнеса.

Говорейки за конкуренция, каква е Вашата оценка за инвестиционната среда в България спрямо региона?

Част от нашите съседи не са членове на ЕС. Те се борят със своите политически и икономически проблеми, които ги правят по-нестабилни в сравнение с нас. Въпреки това, не са обременени с ограниченията, които ние имаме поради членството ни в ЕС, породени от различни регламенти. Едно много важно послание, което трябва да подчертаем, е, че трябва да започнем да работим като общност и да се стремим към сътрудничество в региона. Всички ние, като малки държави, споделяме подобни предизвикателства. Ние не сме в ситуация, където потенциалният инвеститор първо мисли за нашия регион, затова е необходимо да работим заедно, за да укрепим авторитета му. В това сътрудничество има изобилие от възможности за развитие както за българските, така и за чуждестранните фирми. Необходимо е да се създадат възможности за колаборация с трети страни. В днешния свят силата е в съвместното движение напред, където е възможно. Има изобилие от области, където можем да си сътрудничим и това може да доведе до растеж за всички нас.

Какви предизвикателства срещат инвеститорите и как могат те да бъдат преодолени? Имате лу нужда от законодателни промени?

Нашето законодателство е изключително добре структурирано с оглед на насърчаването на инвестициите. Процедурите са ясни и относително бързи, поради което не считам, че е необходимо да се правят общи промени в закона. Това, върху което трябва да продължим да работим, е внедряването на електронно правителство, което би значително ускорило многобройните процедури за инвеститорите. Това е конкретна област, в която ние, като държава, можем да направим значителен напредък.

Кои са секторите, които са най-привлекателни за чуждестранните инвеститори и защо?

Преработвателната промишленост е един от ключовите сектори, където България предлага изключително подходящи условия. Също така, секторът на автомобилостроенето е успешен, благодарение на добрите условия, които се предоставят за развитието му.

Освен това, сектори като механика, мехатрониката, информационните технологии и роботиката са от голям интерес за инвеститорите. Иновациите са от съществено значение и играят роля на двигател за развитие. Стартъп общностите също играят важна роля в този процес.

България е в изключително предпочитана позиция за тези сектори, като разполага с подходящи условия за тяхното развитие. Наличието на институти като INSAIT и суперкомпютър е голямо предимство. Искам да отбележа и, че министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева сключи редица споразумения, включително едно с NASA и тяхната програма "Артемида", насочена към изследване на космоса. Това споразумениe предоставя възможности за българските компании, специализиращи в космически продукти и системи. Освен това, беше подписано споразумение с фонда ДИАНА на НАТО, който подчертава иновациите с двойно предназначение. Допълнително бяха утвърдени договори с INTEL за развитие на изкуствен интелект. Министърът ясно изрази амбициите на Министерството на иновациите и развитието, което има ясна визия за стимулиране на растежа и създаване на условия, в които фирмите могат да процъфтяват във взаимодействие и сътрудничество.

Всички сектори на българската икономика са от значение, но иновациите могат да създадат значителен напредък във всяко производство. България разполага с възможността за финансиране от ЕС за внедряване на иновации в предприятията, което допринася за растежа и конкурентоспособността на българските компании на световния пазар.

Какви са начините, по които БАИ усилва популяризацията на своята дейност?

БАИ активно се стреми да популяризира своята работа чрез комуникация. Вие, медиите, сте наш важен партньор за тази цел. Основната задача е да се подчертае значението на добрите практики и успехите, които често остават незабелязани. За тази цел, БАИ се фокусира върху инициативи като "Инвеститори на годината", която се провежда вече за 18-и път. Целта й е да подчертае и награди успешните примери и предприемачески постижения, които допринасят за реалния растеж на икономиката. Такава публична признателност е от съществено значение, за да се вдъхновят други и за да се подчертае важността на инвестициите за развитието на страната.

Липсата на кадри е много голям проблем за всички сектори на икономиката ни. Пречи ли това на инвеститорите и как може да се разреши този проблем?

Това е проблем, които съществува в различните региони, в различна степен. Не случайно и нашите мерки са разделени по региони и там където има висока безработица, насърчителните мерки е базиран на това. Имаме нова методология, която МИР създаде. Тя позволява обективно оценяване на инвестициите и техните аспекти, което дава възможност за разумно определяне на необходимата помощ. Този проблем изисква сериозни усилия за решаване и се разглежда от множество институции.

Как си взаимодействайте с Национална компания "Индустриални зони"?

Активно работим с колегите, защото индустриалните зони са изключително полезни инструменти и без такива налични зони на практика е почти невъзможно да се привлекат инвеститори - много голяма част от инвеститорите отиват там, защото има терени, инфраструктура и това много улеснява инвестиционния процес. Тук е редно да споменем, че е много важно и как съдействат общините, защото без тяхната помощ процесите биха били значително по-бавни.

Кои са страните с най-голям процент на инвестиции у нас?

Основно инвестициите са от Германия, Турция, Австрия, Франция, Люксембург, Нидерландия. Но искам да отбележа, че най-големите инвеститори са българските такива. Това е изключително важно, защото означава, че българският бизнес расте и иска да продължава да се развива у нас. Голяма част от проектите, които ние сертифицираме са такива за разширяване на бизнеса, което е много положително, защото това означава, че условията у нас са подходящи за инвеститорите.

Какво е Вашето виждане, България може ли да се превърне в инвестиционен хъб за региона?

Вярвам в това. Може да се превърнем в инвестиционен и иновационен хъб. Въпрос е на споделяне на информация и съвместни инициативи с другите държави от региона. Има много точки, по които може да се срещнем със съседите ни и е много важно да продължим да работим за това./dir.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG