Програма „Образование" 2021-2027. Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт

 Програма „Образование
Основна цел - Насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот
 
Специфични цели:
  • Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различни концентрация на уязвими групи;
  • Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.
Допустими кандидати са:
  • Общини;
  • Държавни, общински, частни детски градини и училища;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи.
 
Първи краен срок:  начална дата: 22.01.2024 г. 17:30 ч.; краен срок: 22.05.2024 г. 23:59 ч.
Втори срок на кандидатстване: начална дата - 23 май 2024 г., краен срок - 25 септември 2024 г., 23:59 часа. 
Трети срок на кандидатстване: начална дата - 26 септември 2024 г., краен срок 27 януари 2025 г., 23:59 часа./ngobg.info

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG