Стартира прием по de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

 Стартира прием по de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

От 12 юли 2024 г. до 26 юли 2024 г. земеделските стопани, отглеждащи картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби могат да подават заявления за подпомагане по помощ de minimis.

Помощта се отпуска  съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 и се предоставя за покриване на част от производствените разходи на производителите за 2024 г.

Бюджетът на помощта е до 13 000 000 лв., разпределени както следва:
•    за картофи – до 7 000 000 лв.;
•    за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 5 000 000 лв.;
•    за култивирани гъби – до 1 000 000 лв.

 

Максималният размер на помощта de minimis за един земеделски стопанин или едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.).

Припомняме, че окончателният размер на ставките по помощта се определя от Министерството на земеделието и храните след приема на заявления за подпомагане и се утвърждават с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“. 

Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“  по постоянен адрес на физическите лица (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ./agrozona.bg

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG